Kodeks Etyczny

epkrspotters.pl zobowiązuje się do najwyższych standardów uczciwości we wszystkich swoich praktykach biznesowych. Niniejszy Kodeks Etyczny został przyjęty w celu kierowania naszymi pracownikami i kontrahentami w prowadzeniu działalności legalnie, etycznie i odpowiedzialnie.

Uczciwość i sprawiedliwość

We wszystkich naszych działaniach z klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi jesteśmy uczciwi i bezpośredni. Nie fałszujemy naszych produktów lub usług ani nie składamy mylących oświadczeń. Unikamy nieuczciwych lub wprowadzających w błąd działań lub praktyk.

Konflikty interesów

Unikamy sytuacji, w których nasze osobiste lub biznesowe interesy kolidują z interesami innych lub naszym obowiązkiem świadczenia obiektywnych usług. Pracownicy i kontrahenci ujawniają wszelkie rzeczywiste lub potencjalne konflikty interesów.

Poufność

Chronimy poufne informacje naszych klientów, pracowników i partnerów biznesowych i ujawniamy takie informacje tylko w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo.

Zgodność z prawem

Przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji oraz oczekują od pracowników i kontrahentów zrozumienia i przestrzegania wymagań prawnych dotyczących naszej działalności.

Ochrona aktywów firmy

Chronimy aktywa i zasoby firmy oraz zapewniamy ich wykorzystywanie zgodnie z prawem, etycznie i wyłącznie do legalnych celów biznesowych.

Różnorodność i integracja

Cenimy sobie różnorodność i integrację w naszej sile roboczej i wśród partnerów biznesowych. Szanujemy i celebrujemy różnice między ludźmi, kulturami i perspektywami. Nie tolerujemy żadnej formy dyskryminacji, molestowania lub zastraszania ze względu na cechy chronione, takie jak wiek, niepełnosprawność, tożsamość płciowa, rasa, religia lub orientacja seksualna.

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Bierzemy pod uwagę wpływ naszych decyzji i działań na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę. Staramy się minimalizować nasze negatywne wpływy i maksymalizować nasz pozytywny wkład w społeczeństwo.